MR en GMR

Nova Montessori heeft  samen met De Meule één MedezeggenschapsRaad. Namens


De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:
Oudergeleding:
Koen Klein Koerkamp - voorzitter (De Meule)
Jessica Hartog- secretaris (De Meule)
Iris Beijers - penningmeester (Nova Montessori)
Pascalle Derks - lid (Nova Montessori)

Personeelsgeleding:
Hanneke van Rijn-Manders - lid (De Meule)
Marion Peeters - lid (De Meule)
Veerle Savelkoul - lid (Nova Montessori)
Ellen Peulen - lid (Nova Montessori)


De MR is vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Er zijn beslissingen die niet genomen mogen worden door het bestuur of het managementteam zonder dat de MR er mee akkoord gaat. Er zijn ook beslissingen waarvoor het bestuur of het managementteam de MR om advies vraagt. 
Zaken die bij de MR voorbij komen zijn bijvoorbeeld de schoolgids of het vakantierooster.

De MR dient voor algemene besluiten. Individuele problemen worden in de MR niet besproken. De MR vergadert, wettelijk voorgeschreven, minimaal tweemaal per jaar, de MR van onze school vergadert zes keer per jaar. Om de contacten met de ouderraad optimaal te laten verlopen, wordt ernaar gestreefd om minstens één vertegenwoordiger van de ouders in de MR ook lid te laten zijn van de ouderraad. De grootte van de MR wordt bepaald door het aantal leerlingen van een school. Onze MR bestaat uit acht personen, vier leden als vertegenwoordigers van het personeel, vier leden als vertegenwoordigers van de ouders. De directeur woont als adviseur de MR vergaderingen bij.

Binnen Stichting Fortior zijn een veertien MedezeggenschapsRaden actief. Het is voor het College van Bestuur ondoenlijk om bij beslissingen steeds al deze raden te raadplegen. Daarom is uit alle MR-en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. De GMR is de gesprekspartner van het College van Bestuur en onderhoudt de contacten met de afzonderlijke medezeggenschapsraden.

Bent u geïnteresseerd in de inhoud. Kijk dan hier voor agenda's en verslagen van de vergaderingen.